Cổng trục dầm đôi 70/10+10 tấn
Cổng trục dầm đôi 70/10+10 tấn