Cầu trục dầm đôi-khẩu độ lớn
Cầu trục dầm đôi-khẩu độ lớn