Cầu trục dầm đôi 40+40 tấn
Cầu trục dầm đôi 40+40 tấn
Từ khóa: Cong truc